გახდი შემსრულებელი

და დაიწყე დავალებების შესრულება

დავალებების ტერიტორიული განლაგება

- დავალება აქტიურია - დავალება სრულდება